Varmepumpeutstyr
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Salgsbetingelser

 

VIKTIG INFORMASJON OM DU ER REGISTRERT SOM VARMEPUMPEFORHANDLER:

Ved forhandlerkjøp er HFK-avgift, EE-gebyr innkludert, men fraktkostnad tilkomme ordren.
Dette legger vi i Keli AS manuelt inn som tillegg på den eksisterende gjeldende ordren.
Ved spørsmål om gjeldende satser, ta kontakt med oss, da satsene varierer fra sending til sending.
Vi benytter oss av Postnord AS som vår transportør.

 

Innholdsfortegnelse:

Innledning

1. Avtalen

2. Partene

3. Priser

4. Avtaleinngåelsen

5. Ordrebekreftelsen

6. Betaling

7. Levering med videre

8. Risikoen for varen

9. Angrerett

10. Undersøkelsesplikt

11. Transportskade

12. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

13. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

14. Kjøperens rettigheter ved mangel

15. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

16. Garanti

17. Personopplysninger

18. Konfliktløsning

 

Innledning

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra nettsiden:  www.varmepumpeutstyr.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Du finner disse lovene på lovdata.no.

 

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken – herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser. Produktbilder brukt på nettsidene er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende. Videre skal eventuell direkte korrespondanse mellom partene, for eksempel e-post og nettprat, inkluderes i avtalen. Kunde oppfordres til å innhente informasjon om produktene som kjøpes, direkte fra den gjeldende produsent, for å unngå misforståelser om produktets spesifikasjoner.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene – så fremt det ikke strider mot bindene lovgivning.

 

2. Partene

Selger            

Firma: Keli AS

Adresse: Vestre Totenveg 47, 1826 Gjøvik

E-post: kundeservice@varmepumpeutstyr.no

Kontaktskjema: kontakt oss

Telefon: 810 00 666

Org.nr: NO 966 608 609 MVA

Åpningstider kundeservice: hverdager mellom kl.08.00 – 16.00.

 

Kjøper

Kjøper er den som foretar bestillingen.

                                             

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Prisene endrer seg stadig og vi tar derfor forbehold om prisendring, som følge av endrede priser fra våre leverandører, avgiftsendringer, valutaendringer, restordre, utsolgte varer, ikke fremkomne varer, tastefeil og force majeure. Gjeldende priser fra oss vil alltid være de som er på leveringstidspunktet. Fraktkostnader kommer i tillegg til prisen som oppgis i nettbutikken. 

  

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken, i selgers markedsføring eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Selger forbeholder seg retten til å kansellere avtalen dersom varen er utsolgt eller tatt ut av produksjon. Kjøper har rett til å avbestille en ordre ved prisøkning av bestilte vare. Kjøper vil i slike tilfeller bli kontaktet av selger med informasjon om forholdet og nye pris(er), hva selger eventuelt kan tilby av erstatningsprodukt eller ny leveringstid. Kjøpers aksept av selgers erstatningsprodukt/ny leveringstid er å anse som en ny bestilling.

 

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det er viktig at du som kunde kontrollerer ordrebekreftelsen og ser til at denne stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelsen, må bes du ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Ved betaling via faktura, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse- eller ved mottak av varen. Forfallsfristen settes til minimum 10 dager fra kjøperen mottar forsendelsen. Vi forbeholder oss rett til å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen. 

 

7. Levering med videre

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er avtalt. Oppgitt leveringstid er virkedager og inkluderer ikke helgedager og helligdager. Hvis ikke leveringstidspunkt er avtalt, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport - Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Dersom levering av produktene blir forsinket, vil selger informere kjøper så fort kunnskap om forholdet foreligger. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan kjøper etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når produktet er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten er av bevishensyn skriftlig (angrerettskjema tilsendt via e-post), og denne inneholder opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Det er kjøpers ansvar at melding om bruk av angrerett ankommer selger innen angitt tidsfrist.

Ved bruk av angreretten må varen levers tilbake til selgeren innen rimelig tid, og senest innen 14 dager fra melding om angrerett er gitt til selger. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen, med unntak av tilleggskostnader som følge av at kjøper har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering selger tilbyr, til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan undersøke og teste produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøper mottok den. Selger har rett til å få erstattet eventuelle verditap som følge av kjøpers undersøkelse og test av produktet. Kjøper må sende varen tilbake til oss i originalemballasjen.

Kjøper betaler selv for alle kostnader forbundet med returforsendelsen. Kjøper kan finne oppdaterte frakt- og emballasjekostnader hos Posten og Bring. Våre erfaringer er at kostnader ved retur varierer veldig. Risiko og ansvar for varen ved returforsendelse ligger hos kjøper inntil selger har mottatt varen. Selger har rett til å få erstattet eventuelle verditap av varen som følge av transportskade. Kjøper kan i enkelte tilfeller søke erstatning for transportskade på eget ansvar direkte hos transportør.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, intimvare med brutt forsegling eller på varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, ofte kalt tilvirkningskjøp. Eksempler på tilvirkningskjøp kan være boblebadekar med spesialtilpasset tilleggsutstyr eller dusjvegger på spesialmål. Eksempel på intimprodukt er toalettsete med brutt forsegling.

 

10. Undersøkelsesplikt

Når kjøper mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

For ytterligere informasjon vedrørende transportskader, se kontraktens punkt 11. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøper melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 12.

 

11. Transportskade

Selger følger Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2015) ved forsendelser.

I henhold til NSAB 2015 skal kjøper undersøke forsendelsen for ytre skader ved mottak. Synlige skader på emballasje merkes på fraktbrev og underskrives av både kjøper og sjåfør. Kjøper plikter å undersøke forsendelsen for skjulte skader uten ugrunnet opphold. Skjer reklamasjonen senere enn 7 dager fra forsendelsen ble mottatt, påhviler det kjøper å bevise at skaden eller mankoen har oppstått før forsendelsen ble mottatt. Hvis dette ikke kan bevises skal forsendelsen anses å ha blitt levert i fullgod stand.

Melding om transportskade til selger må være skriftlig (e-post eller brev) og inneholde detaljert beskrivelse, samt bilder av skaden fra flere vinkler.

 

12. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev) og inneholde bilder. Kjøper kan alltid kontakte oss på kundeservice@varmepumpeutstyr.no uansett henvendelse. Vi anbefaler at du bruker vårt kontaktskjema.

 

13. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpsloven § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 12.

 
14. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.


Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta retting eller omlevering innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpsloven § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 12. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 
15. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøperen med et gebyr på kr.350 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

 
16. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 13 og 14. OBS! Montering av luft til luft varmepumper krever spesialverktøy for å unngå feilmontering, som vil påvirke effektiviteten og levetiden. Garantien bortfaller dersom monteringen ikke utføres av en autorisert installatør.


17. Personopplysninger

Når du bestiller en vare på varmepumpeutstyr.no skal du som minimum opplyse følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • E-post
  • Telefonummer

Samtidig godkjenner du at vi lagrer og bruker dine personopplysninger, slik at vi kan fullføre våre forpliktelser overfor deg som kunde. Vi dokumenterer dessuten noe av kommunikasjonen som vi har med deg, via telefon eller e-post, for å kunne gi deg den beste service, og for å kunne følge opp på ditt kjøp eller andre henvendelser. Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger som du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud o.l., gjøres dette kun når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til, og av hvem.

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp, eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Vi deler aldri dine personopplysninger med en tredjepart. Har du valgt å motta et nyhetsbrev, sender vi informasjon og produkttilbud til deg via e-post. Vil du avslutte nyhetsbrevabonnementet kan du enkelt framelde deg via et frameldingslink i det aktuelle nyhetsbrevet, eller ved å kontakte oss dersom du trenger hjelp.

Personopplysningene dine blir kun utlevert til andre når:

  • du har samtykket til utleveringen, eller
  • det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
  • i lovbestemt tilfelle

I følge Personopplysningsloven har du rett til å se den informasjonen som vi har registrert på deg. Dersom informasjonen er feilaktig, ufullstendig eller irrelevant, kan du begjære at dette rettes eller fjernes. Har du spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting e.l. etter personopplysningsloven, kan du alltid kontakte oss.

 

18.Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Trykk ENTER for å søke